REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY I SKLEPU INTERNETOWEGO CZYSTUS.PL

(“Regulamin”)

 1. PRZEDMIOT REGULACJI
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej czystus.pl, zamieszczonej również na domenie czystus.pl oraz zorganizowanego na niej sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem), w tym w szczególności zasady regulujące funkcjonowanie i procedurę zawierania oraz realizacji umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w oparciu o rozwiązania informatyczno-techniczne zapewniające funkcjonalność Sklepu.
  2. Serwis czystus.pl prowadzony jest przez Operatora – Administratora Firmę PROSPER SP. Z O.O. (dalej: „Sklep” lub „Sprzedający”) z siedzibą w Sosnowcu, ul. Będzińska 15, 41-200 Sosnowiec, NIP 644-051-46-05 i utrzymywany w domenie czystus.pl, w ramach którego zorganizowany jest sklep internetowy.
  3. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu czystus.pl niezbędne jest korzystanie z urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet, oraz z jednej z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.
  4. Sprzedający świadczy bezpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi:
  a) prowadzi konto Klienta za pośrednictwem którego można dokonywać zakupu towarów,
  b) umożliwia Klientom korzystanie z usług Koszyka,
  c) newsletter.
  5. Za moment zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta Klienta uznaje się zakończenie procesu rejestracji konta. Umowa o świadczenie usługi Koszyka zostaje zawarte z chwilą podjęcia przez klienta czynności zmierzających do uruchomienia danej usługi poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczony przycisk: „Do koszyka”. Umowa o świadczenie usługi newsletter zostaje zawarta po wybraniu odpowiedniej opcji w oknie rejestracji Konta i zarejestrowaniu się w serwisie lub po zarejestrowaniu w panelu Klienta.
  6. Opcja rezygnacji z newslettera znajduje się w panelu zarejestrowanego Klienta.
  7. Sprzedający zapewnia Klientowi możliwość zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w każdej chwili.
  8. Adresem elektronicznym wykorzystywanym przez Operatora w związku ze świadczeniem usług w ramach Serwisu jest: dladomu@czystus.pl
  Ponadto poniżej podajemy wszelkie dane umożliwiające kontakt z Podmiotem oferującym sprzedaż w ramach platformy czystus.pl PPHU PROSPER SP. Z O.O.,
  ul. Będzińska 15, 41-200 Sosnowiec,
  NIP: 644-051-46-05,
  Godziny pracy firmy, w których można odebrać towar osobiście 7:00 – 15:00 (od poniedziałku do piątku).W celu uzyskania informacji technicznych oraz w celu rozpatrzenia reklamacji prosimy o kontakt:
  tel. kom: 530735776, 728974877
  dladomu@czystus.pl
  9. Wszelkie wyrażenia w niniejszym Regulaminie pisane wielką literą mają znaczenie nadane poniżej.
  10. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką Ochrony Danych Osobowych określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
  11. W przypadku wybrania odpowiedniej opcji dostawy istnieje możliwość osobistego odbioru zakupionych towarów w siedzibie firmy znajdującej się przy ul. Będzińskiej 15, 41-200 Sosnowiec.
  12. Poszczególne zwroty występujące w treści Regulaminu należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami :
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – zawierająca ze Sklepem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. za pomocą formularza i schematu zakupów zamieszczonego na stronie internetowej czystus.pl i na zasadach określonych w Regulaminie, umowę sprzedaży. W przypadku osób fizycznych niepełnoletnich, które ukończyły 13 rok życia, zawarcie umowy wymaga zgody/potwierdzenia przez ich przedstawiciela ustawowego. Bez takiej zgody oświadczenie woli złożone przez osobę poniżej 18 roku życia jest nieważne.
  Użytkownikami oraz Użytkownikami Firma mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Konto Użytkownika mogą zakładać osoby w celach niezwiązanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Konto Użytkownika Firma zobowiązane są założyć podmioty, które czynności w Serwisie dokonują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym również osoby posiadające status Indywidualnego Przedsiębiorcy. Informacje niezbędne do założenia poszczególnych rodzajów kont wynikają z formularza rejestracyjnego.
  W celu rejestracji podmiot zakładający Konto FIRMA powinien wypełnić formularz do rejestracji wskazując następujące dane:
  1. nazwa i siedziba firmy,
  2. numer NIP,
  3. dane kontaktowe (tj. telefon, fax, e-mail, adres do doręczeń),
  4. login i hasło.
  W celu rejestracji zwykłego Konta należy wypełnić formularz o następujące dane:
  1. login i hasło (do celów logowania w Serwisie)
  2. imię i nazwisko,
  3. aktywny adres e-mail,
  4. adres zamieszkania,
  5. numer telefonu kontaktowego.
  • Konto – część Serwisu, przydzielona Użytkownikowi w przypadku dokonania rejestracji konta, identyfikowana za pomocą adresu e-mail/loginu, umożliwiająca użytkownikowi dokonywanie określonych działań w ramach Serwisu; Na potrzeby założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane, w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Dane te podlegają zasadom przetwarzania wskazanym w Polityce Ochrony Danych Osobowych.
  • Transakcja/Zamówienie – Operator, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży przedmiotów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Dokonywana sprzedaż jest sprzedażą na odległość. Zamówienie stanowi oświadczenie woli złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, stanowiące ofertę zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem. Do zawarcia transakcji dochodzi w momencie kliknięcia opcji „kupuję” i braku możliwości cofnięcia dokonanego wyboru.
  • Produkt – rzecz ruchoma znajdująca się w asortymencie Sklepu i prezentowana na jego stronach internetowych, która może być przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta;
  • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (w rozumieniu art. 221 k.c.);
 • Indywidualny Przedsiębiorca – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przezeń działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Opis– dostępna na stronach internetowych Sklepu charakterystyka konkretnego Produktu wraz z innymi informacjami szczegółowymi dotyczącymi warunków transakcji (właściwości świadczenia i jego przedmiot).
  9. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w postaci elektronicznej, który ma zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu.
  10. Umowy będące rezultatem transakcji sprzedaży dokonywanych za pośrednictwem Sklepu są zawierane w języku polskim i w oparciu o polski porządek prawny.
  11. Aktualna treść Regulaminu jest nieodpłatnie dostępna na stronie internetowej Sklepu
  II. PRODUKTY ORAZ OPISY
  1. Przedmiotem transakcji sprzedaży są wyłącznie fabrycznie nowe i legalnie wprowadzone na rynek polski Produkty znajdujące się w aktualnym asortymencie Sklepu. Dla poszczególnych produktów obowiązują zasady Gwarancji i Rękojmi zgodnie z wymogami producentów poszczególnych produktów. Treść zasad gwarancji i rękojmi zawarta jest w informacjach o produkcie w ramach serwisu, lub pod adresem strony internetowej producenta zgodnie ze wskazaniem przy opisie produktu lub doręczona jest wraz z towarem.
  2. Informacje dotyczące Produktów prezentowane w Opisach są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep nie jest producentem oferowanych Produktów, chyba że jednoznacznie to wynika z treści Opisu Produktu. Informacja o producencie danego Produktu znajduje się w Opisie.
  3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają wszelkie – wymagane przepisami prawa mającymi zastosowanie do konkretnych Produktów – podatki i cła, w szczególności podatek VAT) i nie uwzględniają kosztów przesyłki, które zostają doliczone dopiero w oknie Koszyka. Ceny podawane są w walucie polskiej (PLN). Każda transakcja sprzedaży dokumentowana jest fakturą VAT/paragonem, które są następnie dostarczane do Klienta wraz z towarem lub wysyłane pocztą.
  4. Podane w Opisach ceny Produktów dostępnych w asortymencie Sklepu obowiązują jedynie przy zakupach za pośrednictwem strony internetowej czystus.pl. W razie wskazania ceny, która jest zgodnie z informacją niezbędna do złożenia zapytania – Administrator wskazuje, iż z uwagi na ograniczenia techniczne podana cena nie jest w takim wypadku ofertą sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  5. Wskazane na stronach internetowych Sklepu lub w Opisach koszty i warunki dostawy Produktu dotyczą wyłącznie dostaw na terenie Polski.
  III. ZAMÓWIENIA
  1. Składanie przez Klienta Zamówień odbywa się za pośrednictwem Sklepu i jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W razie przerwy technicznej informacja taka pojawia się w serwisie internetowym.
  2. Zamówienia mogą być składane bez rejestracji lub z rejestracją. W obydwu przypadkach Nabywca podaje swoje dane osobowe.
  3. Wybór określonych Produktów dla Zamówienia dokonuje się poprzez wykorzystanie dostępnego na stronie Produktu polecenia “Do koszyka”. Wybrane w ten sposób Produkty umieszczane są wówczas w Koszyku.
  4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 poniżej, w Koszyku Klient ma możliwość modyfikowania dotychczas wybranego asortymentu Produktów (rodzaju, ilości), jak również wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy Produktów. Złożenie Zamówienia wymaga podania danych adresowych/kontaktowych Klienta. Dostawa na inny adres niż wskazany w zamówieniu przez Użytkownika jest możliwa po uprzednich ustaleniach z Administratorem drogą mailową. Jeśli nowy adres dostawy wskazany Administratorowi wpływa na cenę transportu Produktu, Klient zostaje o tym poinformowany drogą mailową nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i ustalenia z Administratorem miejsca dostawy.
  5. Koszyk wskazuje również łączną cenę sprzedaży za umieszczone w nim Produkty. Cena ta może być mniejsza niż łączna cena nominalna wszystkich zamawianych Produktów w przypadku korzystania przez Klienta z Promocji, w szczególności w przypadku podania przez Klienta w trakcie składania Zamówienia kodu rabatowego. Regulaminy poszczególnych akcji promocyjnych zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce „Promocje”.
  6. Klienta obciążają dodatkowo koszty dostawy Produktów, których wysokość wskazana jest w trakcie składania Zamówienia po wyborze określonej formy dostawy Produktów.
  7. Ostateczne złożenie przez Klienta w Sklepie Zamówienia na Produkty ujęte w Koszyku dokonywane jest poprzez wybranie polecenia „Zamawiam i płacę (akceptuję regulamin sklepu)“, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów na warunkach objętych przedmiotowym Zamówieniem.
  8. Po złożeniu Zamówienia Sklep niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 5 dni roboczych, potwierdza Klientowi na wskazany przez niego adres poczty e-mail warunki umowy sprzedaży i gotowość realizacji Zamówienia, co jest równoznaczne z przyjęciem skierowanej przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem. Potwierdzenie zawiera również numer i datę Zamówienia. Warunki dotyczące praw Konsumentów określa odrębny punkt Regulaminu, a w chwili zawarcia umowy i zatwierdzenia jej warunków Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca poinformowany zostaje o wszelkich kosztach związanych z transakcją sprzedaży.
  9. W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta nie będącego Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą dotyczącego Produktu wykonywanego wyłącznie na Zamówienie takiego Klienta, wyłącza się prawo do odstąpienia od umowy i dokonania zwrotu takich Produktów. Płatność za takie Produkty może być dokonywana jedynie w formie przedpłaty lub szybkiej płatności online, wyłączone jest w tym przypadku dostarczanie tego rodzaju Produktów za pobraniem. Produkty wykonywane na zamówienie Klienta będą dostarczane wyłącznie po uzyskaniu od Klienta zapłaty należnej za nie ceny.
  10. Ewentualna zmiana w Zamówieniu dokonywana na wniosek Klienta – po złożeniu Zamówienia do Sklepu – wymaga kontaktu i uzgodnienia ze Sklepem szczegółów zmiany.
  11. Informacja o cenie wskazana w Koszyku i objęta Zamówieniem ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta ze Sklepu potwierdzenia Zamówienia. Późniejsze zmiany cen Produktów w Sklepie nie mają wpływu na realizację potwierdzonego przez Sklep Zamówienia.
  IV. REJESTRACJA
  1. Każdy odwiedzający witrynę czystus.pl ma możliwość utworzenia swojego indywidualnego Konta w bazie sklepu.
  2. Rejestracja odbywa się poprzez podanie danych osobowych i adresowych, a także adresu e-mail oraz wybranie loginu i indywidualnego hasła dostępu do zakładanego Konta, które jest wymagane przy logowaniu. Podanie informacji jest niezbędne do założenia Konta.
  3. Użytkownik ma możliwość wglądu w dane podane Administratorowi, odpowiada za ich aktualność i prawdziwość.
  4. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
  5. Dla zarejestrowanych użytkowników przewidziane są dodatkowe promocje szczegółowo opisane w regulaminach promocji.
  6. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich dalszego wykorzystywania, oraz likwidacji konta użytkownika. Szczegółowe uregulowania znajdują się w Polityce Przetwarzania Danych Osobowych.
  7. Klient ma prawo żądania usunięcia Konta, które może zrealizować poprzez wysłanie żądania na adres e-mail: handlowy@prosper.com.pl.
  V. FORMY PŁATNOŚCI
  1. Z zastrzeżeniem postanowień Punktu III ustęp 9, zapłata za zakupione Produkty następuje w formie wybranej przez Klienta spośród następujących sposobów płatności:
  a) Płatność gotówką przy odbiorze (przesyłka pobraniowa)
  b) Przedpłata na konto bankowe 15 1050 1142 1000 0008 0306 5168 Bank ING Bank Śląski W tytule przelewu należy umieścić numer i datę Zamówienia, celem sprawnej weryfikacji i potwierdzenia dokonania zapłaty za zamówiony towar.
  c) Szybka płatność online
  2. W razie wprowadzenia innych sposobów płatności niż wymienione powyżej Użytkownicy będą o tym poinformowani poprzez informację na stronie internetowej oraz odpowiednie zmiany w regulaminie.
  3. Wszystkie płatności dokonywane przez Klientów za zamówione Produkty dokonywane są w walucie polskiej (PLN – Polski Złoty).
  4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie 5 dni od złożenia zamówienia Sprzedający wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od umowy sprzedaży.
  VI. TRANSPORT I DOSTAWA
  1. Wysyłka prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00.
  2. Zamówiony Produkt dostarczany jest do Klienta w czasie przewidywanym, podanym przy karcie produktu, przy czym termin realizacji liczony jest w dniach roboczych i należy do niego doliczyć maksymalny przewidziany przez firmę kurierską czas na doręczenie (zwykle liczący jeden dzień roboczy, ale z możliwością przedłużenia do 7 dni roboczych). W przypadku, gdy Klient wybrał przedpłatę jako formę zapłaty wysyłka Produktu nie nastąpi przed otrzymaniem przedpłaty przez Sklep. W przypadku, gdy Klient wybrał większą liczbę Produktów, jako czas realizacji zamówienia przyjmuje się czas realizacji Produktu z zamówienia, który ma najdłuższy termin realizacji.
  3. Zamówione Produkty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub uzgodniony w drodze korespondencji mailowej potwierdzonej przez Sklep. Aktualny cennik kosztów dostawy dostępny jest w serwisie strony internetowej.
  4. W dniu wysłania paczki Klient zostaje poinformowany mailem o wysyłce i numerze listu przewozowego.
  5. Przesyłki są ubezpieczane jedynie na wniosek Klienta i pod warunkiem dokonania przez niego odpowiedniej przedpłaty uzgodnionej ze Sklepem, równej kosztom ubezpieczenia.
  6. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że otrzymana przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub otwierania, Klient jest uprawniony zażądać dokonania przez przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie Klienta, które może być zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
  7. Sklep zwraca się do Klientów o dokonywanie ustaleń stanu przesyłki zgodnie z ust. 6, gdyż pozwala to określić fakt i przyczynę powstania szkody w przesyłce, jak również może mieć wpływ na polepszenie standardu dostaw. Przesyłki pakowane są bowiem przez Sklep w sposób zapewniający ich bezpieczny transport, co uwarunkowane jest uprawnieniem przewoźnika do odmowy przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania. W szczególności Klient powinien zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, Klient może nie przyjmować przesyłki i zgłosić swoje zastrzeżenia przewoźnikowi, a dla uzyskania dodatkowych informacji powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.
  8. W zakresie uprawnień Konsumentów wskazuje się, iż jeżeli Konsument decyduje o przesłaniu Produktu/Produktów przez Sprzedawcę, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego dopiero z datą wydania Produktu Kupującemu przez firmę Kurierską.
  9. Ryzyko dostawy dla Klientów będących konsumentami wskazane jest odrębnie i powoduje przejście ryzyka utraty bądź uszkodzenia Produktu w chwili wydania go Klientowi przez firmę Kurierską, operatora pocztowego.
  VII. SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KONSUMENTÓW I INDYWIDUALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca może odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu zamówionego przez niego Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  -dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub indywidualnego przedsiębiorcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  -dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
  Niezależnie od przedstawionego wzoru Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, zalecamy jednak posłużenie się co najmniej oświadczeniem pisemnym według wzoru lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej ze względu na istniejącą wówczas możliwość wykazania złożenia takiego oświadczenia.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument lub indywidualny przedsiębiorca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  3. Postanowień zawartych w ust. 1 nie stosuje się w wypadkach poniżej wymienionych. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub indywidualnemu przedsiębiorcy w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub indywidualnego przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub indywidualnego przedsiębiorcy lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którym Sprzedawca nie ma kontroli;
  h) w której konsument lub indywidualny przedsiębiorca wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument lub indywidualny przedsiębiorca żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi lub indywidualnemu przedsiębiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta lub indywidualnego przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument lub indywidualny przedsiębiorca, chyba że konsument lub indywidualny przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Sprzedawca wskazuje, iż odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności przepisami art. 556 oraz art. 5561 – 5563 k.c., przy czym:
  a) Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  b) Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
  c) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
  6. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
  7. a) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  b) Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
  c) Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  d) Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta lub indywidualnego przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi lub indywidualnemu przedsiębiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca jest jednak obowiązany ponieść koszty w związku z odstąpieniem od umowy w następujących sytuacjach:
  a) Jeżeli konsument lub indywidualny przedsiębiorca wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi lub indywidualnemu przedsiębiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  b) Konsument lub indywidualny przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca w odrębnej wiadomości skierowanej do Konsumenta lub indywidualnego przedsiębiorcy zgodzi się je ponieść.
  c) W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta lub indywidualnego przedsiębiorcy – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument lub indywidualny przedsiębiorca, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  Stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dostępne jest TUTAJ 
  9a). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  b) Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  VIII. GWARANCJE
  1. Wybrane Produkty posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane Produkty.
  2. Zasady gwarancji producenta lub importera nie są jednakowe dla wszystkich Produktów objętych asortymentem Sklepu. Informacje o udzieleniu gwarancji, okresie obowiązywania gwarancji oraz jej warunkach, zawarte są każdorazowo w Opisie danego Produktu oraz na kartach / drukach gwarancyjnych Produktów dostarczanych Klientowi wraz z Produktem.
  3. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy wynikających z niezgodności Produktu z umową (punkt VI Regulaminu).
  IX. REKLAMACJE
  1. Wszelkie wnioski i reklamacje związane z funkcjonowaniem www.czystus.pl i Sklepu lub realizacją Zamówienia należy kierować listownie na adres firmy, tj. PPHU PROSPER SP. Z O.O., ul. Będzińska 15, 41-200 Sosnowiec lub w formie elektronicznej na adres dladomu@czystus.pl.
  2. Dołączenie do reklamacji kopii faktury/paragonu dokumentującej sprzedaż, szczegółowego opisu przyczyn reklamacji oraz konkretnych żądań, o ile takie są zgłaszane, jak również oznaczenie przesyłki/maila określeniem „Reklamacja“ pozwala przyśpieszyć czas rozpatrywania reklamacji przez Sklep.
  3. Przykładowy wzór protokołu reklamacyjnego dostępny jest TUTAJ.
  4. Wszystkie reklamacje i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania, ze uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących praw konsumentów i niezgodności towaru z umową.
  5. O ile Klient nie zastrzegł sobie wyłącznie kontaktu w formie pisemnej, odpowiedź na reklamację udzielana jest pisemnie lub w formie elektronicznej na podany adres poczty e-mail Klienta.
  6. Na podstawie art. 558 § 1 k.c., Sklep wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedane Produkty względem Klientów niebędących Konsumentami.
  X. PROMOCJE, RABATY I KUPONY RABATOWE
  1. Sklep może wprowadzać w odniesieniu do określonych Produktów promocje, rabaty, kupony i kody rabatowe lub programy lojalnościowe, zarówno stałe, cykliczne, jak i jednorazowe (“Promocje”).
  2. Szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa w Promocji (jeśli występują) oraz czas ich obowiązywania określone będą każdorazowo w regulaminach Promocji, dostępnych na www.czystus.pl w zakładce https://www.czystus.pl/pl/i/Promocje/19.
  3. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile założenia przeciwne nie wynikają wprost z regulaminu Promocji.
  4. Kupony rabatowe z kodami promocyjnymi upoważniają do procentowego obniżenia ceny Produktów – wysokość obniżenia podana jest na konkretnym kuponie. Kuponu rabatowego można użyć podczas finalizowania Zamówienia w okienku “Koszyk”.
  XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Sprzedający oświadcza, że jako administrator danych osobowych chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
  2. Sprzedający oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
  3. Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
  4. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu:
  a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
  b. rozliczenia płatności za zamówione produkty,
  c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia,
  d. oraz, o ile Użytkownik wyraził zgodę, przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Sprzedającego (cel marketingowy/newsletter).
  5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
  a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczenia płatności oraz dochodzenia roszczeń oraz w związku z przepisami bezwzględnie obowiązującymi wymagającymi od Sprzedającego przetwarzania danych po zrealizowanej transakcji;
  b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  6. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby. W razie przesłania żądania drogą mailową Sprzedający może weryfikować prawdziwość zapytania.
  7. Kupującemu przysługuje prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.
  8. Dane Klientów nie są profilowane przez Sprzedającego.
  9. Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie pozyskania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce Przetwarzania Danych Osobowych dostępnej pod adresem: http://www.prospersklep.pl/pl/i/Polityka-Prywatnosci/14
  10. Sklep posługuje się plikami Cookies. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika za jego wyraźną zgodą. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Sklep plikami Cookies określa Polityka Cookies.
  XII. NOTA PRAWNA
  1. Stanowiące rezultat twórczego opracowania elementy i zawartość strony internetowej www.prospersklep.pl stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego i ich wykorzystywanie bez pisemnej zgody Sklepu, a w przypadku licencji niewyłącznych – bez zgody licencjodawcy – jest zabronione. Dotyczy to w szczególności layout`u stron internetowych, Opisów oraz zdjęć i grafik wykorzystywanych na www.czystus.pl.
  2. Treść niniejszego Regulaminu stanowi przedmiot ochrony prawa autorskiego i nie może być wykorzystywana przez osoby trzecie bez zgody autora. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie go w całości lub we fragmentach przez innych użytkowników prowadzących sprzedaż za pośrednictwem Internetu.
  3. Naruszenie przysługujących Sklepowi autorskich praw majątkowych uprawnia go do podjęcia w stosunku do osoby, która naruszyła te prawa działań przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa m.in.: 1) zaniechania naruszania; 2) usunięcia skutków naruszenia; 3) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; 4) wydania uzyskanych korzyści.
  4. Firma Sklepu podlega ochronie przewidzianej w Kodeksie cywilnym. Dopuszczenie się bezprawnego działania nakierowanego na naruszenie lub zagrożenie naruszenia renomy lub firmy Sklepu, może skutkować odpowiedzialnością i sankcjami przewidzianymi w przepisach prawa karnego, prawa cywilnego oraz przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 ze zm.).
  5. Zarejestrowane znaki towarowe innych podmiotów są wykorzystywane przez Sklep w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jedynie w zakresie koniecznym dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi.
  6. Prezentacja Produktu i Opis mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, a jedynie skierowane do ogółu zaproszenie do zawarcia umowy. Sposób zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem określony jest w Regulaminie.
  7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami, z wyłączeniem Indywidualnych Przedsiębiorców, Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.
  XIII. BEZPIECZEŃSTWO
  1. PAMIĘTAJ! Przed przystąpieniem do czyszczenia przeczytaj uważnie etykiety, zachowaj odpowiedni poziom bezpieczeństwa, pracuj w rękawiczkach ochronnych. Zwróć uwagę gdzie pozostawiasz wszelkiego rodzaju środki czystości. Przechowuj w miejscu do którego dzieci nie będą miały dostępu a płyny będą odpowiednio zabezpieczone.
  XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Dla prawidłowego korzystania i dokonywania transakcji w Sklepie konieczne jest korzystanie przez Klienta z komputera osobistego wyposażonego w przeglądarkę internetową w wersji co najmniej: Internet Explorer v.8, Mozilla Firefox v.2, Opera v.10, Google Chrome v.6, z włączoną obsługą JavaScript i Active X. Optymalna rozdzielczość, w której powinny być przeglądane strony Sklepu to 1280 x 1024 pikseli, jakość kolorów 32 bity, paleta co najmniej 32 mln kolorów, lub z urządzenia i oprogramowania równorzędnych pod względem wydajności i specyfikacji technicznej – np. tableta, smartphone’a.
  2. Sklep podejmuje starania w celu zapewnienia bezpiecznego i stałego funkcjonowania portalu czystus.pl. Osoba korzystająca z portalu powinna stosować się do zasad Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zasad współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest dostarczanie przez te osoby treści o charakterze bezprawnym.
  3. Za dni robocze uznaje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  4. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na te transakcje, w których złożenie przez Klienta w Sklepie Zamówienia na dany Produkt nastąpiło przed wejściem w życie przedmiotowych zmian Regulaminu.
  Ta sama zasada dotyczy ewentualnych zmian cen, typów i kosztów dostawy lub regulaminów Promocji.
  5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeks cywilny, przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
  6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021r.